gb it fr

REGULAMIN PROMOCJI „BONnaOKNA”

REGULAMIN PROMOCJI „BONnaOKNA”

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „BONnaOKNA” jest EKO PLAST Beata Chwastek Magdalena Nowicka sp.j. z siedzibą w Kokotowie, Kokotów 913, 32-002 Kokotów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000203566, posiadającą numer NIP 6792670020 oraz numer REGON 356266133.
 2. Akcja promocyjna „BONnaOKNA” stanowi formę sprzedaży promocyjnej produktów i usług świadczonych przez Organizatora w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 3. Akcja promocyjna „BONnaOKNA” polega na zachęceniu Klientów do nabycia produktów lub usług świadczonych przez Organizatora poprzez przekazanie im specjalnie oznaczonego przez Organizatora bonu o wartości nominalnej 500 zł.
 4. Akcja promocyjna „BONnaOKNA” kierowana jest wyłączniedo klientów indywidualnych.
 5. Warunkiem zrealizowania Bonu przez Klienta jest dokonanie zakupu produktów lub usług świadczonych przez Organizatora w jednym z jego punktów sprzedaży na minimalną kwotę nominalną 10 000 zł.
 6. Uczestnik akcji promocyjnej w chwili realizowania Bonu jest obowiązany przekazać Bon Organizatorowi w celu jego rozliczenia.
 7. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Udział w promocji jest dobrowolny i jest równoznaczny z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 9. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klientów przysługujących im na mocy prawa polskiego, w szczególności dotyczących gwarancji jakości.
 10. Akcja promocyjna „BONnaOKNA” obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2017.
 11. O ewentualnym zamiarze odwołania akcji promocyjnej Organizator poinformuje Klientów w punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej na miesiąc przed jej odwołaniem. Organizator nie jest obowiązany do podawania przyczyny odwołania akcji promocyjnej.
 12. W przypadku odwołania promocji, wszelkie uprawnienia nabyte przez Klientów przed odwołaniem promocji będą honorowane przez Organizatora, jednak nie dalej niż na 3 miesiące od ogłoszenia przez Organizatora zmiany regulaminu bądź odwołania akcji. Oznacza to, że otrzymany Bon będzie można zrealizować jeszcze w ciągu 3 miesięcy od odwołania promocji.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 14. Regulamin jest dostępny u Organizatora, w biorących udział w akcji punktach sprzedaży produktów i usług przez niego oferowanych oraz na stronie internetowej Organizatora – www.ekoplast-krakow.pl.